ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι από και μεταξύ της οντότητας eKomi όπως καθορίζεται από τη Φόρμα Παραγγελίας (“eKomi”) και της Εταιρείας όπως καθορίζεται στη Φόρμα Παραγγελίας (“Εταιρεία”).

Η eKomi αναπτύσσει και χειρίζεται επαγγελματικές λύσεις ανατροφοδότησης (feedback). Θέτοντας σε εφαρμογή το συγκεκριμένο σύστημα, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει γνήσια σχόλια πελατών από τους Τελικούς Χρήστες τους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (συλλογικά, το “Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελάτης της eKomi”).

Υπογράφοντας τη Φόρμα Παραγγελίας, η Εταιρεία συμφωνεί με αυτούς τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις. Οι ακόλουθες ενότητες ρυθμίζουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους το Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελάτη της eKomi διατίθεται στην Εταιρεία.

1. Ορισμοί

1.1. H “Σελίδα Πιστοποιητικού” είναι ο συγκεκριμένος ιστόχωρος της εταιρείας στον οποίο εμφανίζονται οι Αξιολογήσεις & Κριτικές που ελήφθησαν.

1.2. To “Σύστημα Υποστήριξης Πελάτη” είναι μια περιοχή πελάτη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης όπου η Εταιρεία μπορεί να δει τις Αξιολογήσεις & Κριτικές, να ξεκινήσει διαλόγους με τον Τελικό Χρήστη, να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από τις κριτικές που έλαβε, να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις λογαριασμού, να εγκαταστήσει το πρότυπο email και να πραγματοποιήσει λήψεις δέσμης ενεργειών (scripts) για την ενσωμάτωση του Γραφικού Στοιχείου (Widget) και της Σφραγίδας (Seal).

1.3. To “Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελάτη της eKomi” αποτελεί κατοχυρωμένη τεχνολογία, λογισμικό, εργαλεία, αρχεία, τεχνογνωσία και διαδικασίες της eKomi.

1.4. “Φόρμα Παραγγελίας” σημαίνει μια συναλλακτική σύμβαση η οποία πραγματοποιείται από και μεταξύ της eKomi και της εταιρείας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις.

1.5. “Οδηγίες Κριτικής” είναι οι Οδηγίες Κριτικής της eKomi οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση ότι οι Αξιολογήσεις & Κριτικές δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της eKomi.

1.6. “Αξιολογήσεις & Κριτικές” είναι η κατάταξη αστέρων βάσει συναλλαγών και τα κείμενα της κριτικής τα οποία γράφονται από Τελικούς Χρήστες που συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται μέσω του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελάτη της eKomi.

1.7. “Σφραγίδα” είναι η Σφραγίδα eKomi που απονέμεται στην Εταιρεία βάσει του μέσου όρου Αξιολογήσεων & Κριτικών που έλαβε. Η Σφραγίδα μπορεί είτε να επιβραβεύει με χρυσό επίπεδο (gold status) για αξιολογήσεις με μέσο όρο 4,8 και παραπάνω, ασημένιο επίπεδο (silver status) για αξιολογήσεις με μέσο όρο μεταξύ 4,4 και 4,7, χάλκινο επίπεδο (bronze status) για αξιολογήσεις με μέσο όρο μεταξύ 4,0 και 4,3 ή την κανονική σφραγίδα για αξιολογήσεις με μέσο όρο κάτω από 4,0 ή για λιγότερες από 50 Αξιολογήσεις & Κριτικές (“Κριτήρια για Επιβράβευση Σφραγίδας και Γραφικού Στοιχείου”) και είναι διαθέσιμη στο Σύστημα Υποστήριξης Πελάτη eKomi.

1.8 “Τελικός Χρήστης” είναι το άτομο που αφήνει Αξιολογήσεις & Κριτικές

1.9. “Γραφικό Στοιχείο (Widget)” είναι ένας συνδυασμός Σφραγίδας και τυχαία επιλεγμένων Αξιολογήσεων & Κριτικών το οποίο είναι διαθέσιμο στο Σύστημα Υποστήριξης Πελάτη eKomi σε διάφορα σχέδια.

2. Έναρξη Σύμβασης

2.1. Οι Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για νομικές οντότητες, εμπορικώς ενεργά άτομα με απεριόριστη δυνατότητα να συμμετέχουν σε νόμιμες συναλλαγές, αυτοαπασχολούμενα άτομα ή εταιρείες ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο.

2.2. Η Εταιρεία κάνει αίτηση για να χρησιμοποιήσει το Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελάτη της eKomi υποβάλλοντας τη Φόρμα Παραγγελίας. Με την υπογραφή της δοθείσας Φόρμας Παραγγελίας, η Εταιρεία δηλώνει ότι η δραστηριότητα υπό συζήτηση είναι εμπορικού ή ανεξάρτητου επαγγελματικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης (υποχρεωτικά πεδία) πρέπει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικώς στα Κεντρικά Γραφεία της eKomi στις ΗΠΑ “eKomi Inc., 9107 Wilshire Blvd. | Suite 450, Beverly Hills, CA 90210” ή μέσω email στη διεύθυνση “registration@ekomi-us.com”. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων και με την υποβολή μιας σωστά υπογεγραμμένης φόρμας είτε ταχυδρομικώς ή μέσω email, πραγματοποιείται μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της eKomi. Η ημερομηνία υπογραφής της Εταιρείας καθορίζει την έναρξη της σύμβασης.

3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την eKomi

3.1 Η eKomi διαχωρίζει τα διάφορα βασικά πακέτα υπηρεσιών σε διάφορα επίπεδα υπηρεσιών που διατίθενται προς την Εταιρεία από την eKomi κατά τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις.

3.2. Η eKomi επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει, τροποποιήσει ή σταματήσει το εύρος των βασικών πακέτων υπηρεσιών. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής, το εύρος της υπηρεσίας παραμένει έγκυρο όπως συμφωνήθηκε κατά τον χρόνο έναρξη της σύμβασης εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

3.3. Όλες οι κριτικές πελατών που υποβάλλονται στην eKomi ελέγχονται από την ομάδα Διαχείρισης Ανατροφοδότησης Πελατών ώστε να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες Κριτικών eKomi και να ενσωματώνονται στη Σελίδα Πιστοποιητικών της Εταιρείας.

4. Πρόσβαση, Άδεια, Δικαιώματα Κυριότητας

4.1. Δικαιώματα Πρόσβασης. Μετά την έναρξη της σύμβασης και κατά τη διάρκεια που καθορίζεται στη Φόρμα Παραγγελίας, η eKomi παραχωρεί στην Εταιρεία πρόσβαση στο Σύστημα Υποστήριξης Πελάτη και στο Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών. Το Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi παρέχει τη δυνατότητα για συλλογή, διαχείριση και προβολή των Αξιολογήσεων & Κριτικών Τελικού Χρήστη της Εταιρείας. Αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης παύουν με την ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας κανονικής ή έκτακτης διακοπής της σύμβασης από την eKomi.

4.2. Άδεια της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων και για τη διάρκεια που καθορίζεται στη Φόρμα Παραγγελίας, η Εταιρεία παραχωρεί στην eKomi μια περιορισμένη, αμεταβίβαστη, μη-εκχωρήσιμη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης άδεια με παγκόσμια ισχύ να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, προβάλλει δημοσίως, δημιουργεί παράγωγα έργα ή να τροποποιεί το όνομα και το λογότυπο της Εταιρείας για τους σκοπούς που παρέχονται στις υπηρεσίες σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις και για σκοπούς αναφοράς.

4.3. Άδεια της eKomi: Σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων και για τη διάρκεια που καθορίζεται στη Φόρμα Παραγγελίας, η eKomi παραχωρεί στην Εταιρεία μια περιορισμένη, μη-αποκλειστική, αμεταβίβαστη, μη-εκχωρήσιμη άδεια να χρησιμοποιεί το Γραφικό Στοιχείο (Widget) και τη Σφραγίδα (Seal) της eKomi σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τα οποία απονέμονται σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιβράβευσης με Γραφικό Στοιχείο και Σφραγίδα. Το Γραφικό Στοιχείο καθώς και η Σφραγίδα είναι τμήμα του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή της σύμβασης από την eKomi, η άδεια της eKomi παύει με ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτήν της διακοπής.

4.4. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας. Η eKomi θα κατέχει και θα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στο Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών eKomi. Με εξαίρεση την άδεια που χορηγείται από την eKomi προς την Εταιρεία σύμφωνα με την ενότητα 4,3, κανένα σημείο σε αυτούς τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται με τρόπο που να μεταβιβάζει στην Εταιρεία οποιαδήποτε δικαιώματα, τίτλους, συμφέροντα εντός ή προς την ιδιοκτησία της eKomi. Επιπλέον, η eKomi έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Κριτικές & Αξιολογήσεις και δικαιούται να δημοσιεύει τις Αξιολογήσεις & Κριτικές σε μηχανές αναζήτησης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Εταιρεία χορηγείται μια ανακλητή άδεια από την eKomi να χρησιμοποιεί τη Σφραγίδα, τις Αξιολογήσεις & Κριτικές που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης για διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Η προβολή αξιολογήσεων πρέπει να συμμορφώνεται με την τρέχουσα κατάσταση αξιολόγησης της επιχείρησης ή του εταιρικού τμήματος όπως αυτές αποθηκεύονται στο Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών eKomi με τη σωστή ημερομηνία και την ονομασία της επιχείρησης ή του εταιρικού τμήματος να επισημαίνονται με σαφήνεια. • Η φρασεολογία των κριτικών δεν πρέπει να τροποποιείται και η Εταιρεία πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες χρήσης των κριτικών με τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση σχετική με την τρέχουσα κατάσταση αξιολόγησης της και/ή θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές ώστε να προβούν σε λανθασμένες ενέργειες. • Η Σφραγίδα eKomi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς, κατόπιν χορήγησης γραπτής άδειας από την eKomi. H Σφραγίδα πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη ημερομηνίας π.χ 10/09/14 και η Εταιρεία πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες χρήσης της Σφραγίδας με τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση σχετική με την τρέχουσα κατάσταση αξιολόγησης της και/ή θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές ώστε να προβούν σε λανθασμένες ενέργειες.

5. Καθήκοντα της Εταιρείας

" 5.1 Αν τα στοιχεία επιχείρησης και επικοινωνίας που έχουν δοθεί από την Εταιρεία κατά τον χρόνο της αίτησης αλλάξουν, η Εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα και γραπτώς την eKomi σχετικά με τις αλλαγές αυτές. "

5.2 Η Εταιρεία δεν επιτρέπει να χρησιμοποιήσει το Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi, συμπεριλαμβανομένου του Γραφικού Στοιχείου και της Σφραγίδας (Widget & Seal) με παραπλανητικό τρόπο. Το απόσπασμα της αξιολόγησης και η αξιολόγηση που προβάλλεται πρέπει να αντιστοιχεί με την τρέχουσα κατάσταση αξιολόγησης της eKomi. Η Εταιρεία δεν μπορεί να λάβει οποιασδήποτε μέτρα που να στοχεύουν στην αποτροπή ουδέτερων ή αρνητικών εντυπώσεων από το να φτάσουν στο Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi. Επιπλέον, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μην τροποποιήσει ή να παραποιήσει τις κριτικές πελατών που έλαβε κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενεργοποιήσει την ανατροφοδότηση (feeback) με αξιολόγηση βάσει συναλλαγών σε όλους τους Τελικούς Χρήστες ή σε μια σαφώς καθορισμένη ομάδα από Τελικούς Χρήστες. Αν μόνο μια καθορισμένη ομάδα Τελικών Χρηστών προσκληθεί να αφήσει Αξιολογήσεις & Κριτικές, αυτά τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς στη Σελίδα Πιστοποιητικού.

5.3 Η Εταιρεία θα πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες που στοχεύουν στο να καταστήσουν το Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών ακατάλληλο για χρήση, να το παραποιήσουν ή να παρεμποδίσουν τη χρήση του.

5.4 Η Εταιρεία πρέπει να αναφέρει άμεσα στην eKomi οποιαδήποτε λειτουργική αποτυχία του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi. Αν η λειτουργική αποτυχία του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εταιρείας και απαιτείται εκ νέου εγκατάσταση του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi, θα υπάρξει χρέωση εκ νέου εγκατάστασης σύμφωνα με το πρόγραμμα χρεώσεων.

5.5. Η Εταιρεία υποχρεούται να προστατεύει τα δεδομένα πρόσβασης στην eKomi (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης λογαριασμού και διασύνδεση λογαριασμού) από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους και να διατηρεί την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Η Εταιρεία πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα και γραπτώς την eKomi ακόμα και αν έχει αιτία να υποπτεύεται κάποιο περιστατικό κατάχρησης αυτών.

5.6. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να διαθέτει προς λήψη (download), να προσφέρει ή να διαδίδει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει διεθνείς, ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους σε ιστοσελίδες όπου ενσωματώνεται το Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για προκατειλημμένο, ρατσιστικό, προσβλητικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο το οποίο προάγει τη βία.

5.7 Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Εταιρεία και μόνο είναι υπεύθυνη

i. για τον τρόπο με τον οποίο οι Τελικοί Χρήστες προσεγγίζονται και πληροφορούνται σχετικά με τη δυνατότητα να αφήσουν Αξιολογήσεις & Κριτικές• να αξιολογήσουν τη νομική αποδεκτότητα της διαφήμισης (συμπεριλαμβανομένου του είδους της) των προϊόντων και/ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ιδιαιτέρως σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και διαφήμισης• και iii. να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, προστασία δεδομένων και άλλους σχετικούς νόμους και για την απόκτηση της απαιτούμενης συγκατάθεσης από τον Τελικό Χρήστη.

Η EKOMI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

5.8 Θεωρητικά, η eKomi δεν διαγράφει ούτε χρεώνει Αξιολογήσεις & Κριτικές από έναν Τελικό Χρήστη

i. εκτός εάν η κριτική παραβιάζει τις Οδηγίες Κριτικών στην οποία περίπτωση το σχετικό κείμενο θα λογοκρίνεται και η κατάταξη αστέρων θα παραμένει ορατή, ii. η eKomi είναι υποχρεωμένη να διαγράψει ή να τροποποιήσει Αξιολογήσεις & Κριτικές εξαιτίας δικαστικής εντολής ή αρμόδιας αρχής, iii. για να αντιμετωπίσει κακή χρήση του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών, ή iv. υπό προϋποθέσεις οι οποίες ευλόγως απαιτούν η eKomi να παρέμβει στο Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών.

Εάν διαπιστωθεί δόλια χρήση, η eKomi έχει το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα τις αντίστοιχες Αξιολογήσεις & Κριτικές.

6. Συνέπειες Ανάρμοστης Χρήσης

6.1 Εάν η eKomi ευλόγως πιστεύει ότι η Εταιρεία έχει παραβιάσει τα καθήκοντα που περιγράφονται στα τμήματα 4 και 5, η eKomi έχει το δικαίωμα να παρεμποδίσει άμεσα την πρόσβαση, είτε εν μέρει είτε εντελώς, στο Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi, να αποτρέψει την προβολή της Σελίδας Πιστοποιητικού στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και να τερματίσει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση όπως ορίζεται στο τμήμα 8.2. Αυτό δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα της eKomi να διεκδικήσει αποζημιώσεις ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τα οποία ενδεχομένως διαθέτει τη στιγμή έναρξης της σύμβασης.

6.2. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες ζημίες προκληθούν στην eKomi και τους συνεργάτες της οι οποίες αποδίδονται σε παραβιάσεις όπως περιγράφονται στα τμήματα 4 και 5 όπως επίσης και για οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi.

7. Εμπιστευτικότητα

7.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα πρέπει να διατηρεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αυστηρώς απόρρητες και δεν θα πρέπει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του συμβαλλόμενου μέρους που δημοσιοποιεί, να αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν. “Εμπιστευτικές Πληροφορίες” σημαίνει

i. το σύνολο του λογισμικού, της τεχνογνωσίας και της τεκμηρίωσης σχετικά με τη διάθεση ή τη χρήση του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi ή ii. οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κατέστη διαθέσιμη από το συμβαλλόμενο μέρος που δημοσιοποιεί στο συμβαλλόμενο μέρος που είναι αποδέκτης και η οποία επισημαίνεται ως εμπιστευτική ή θα θεωρείτο κατά κανόνα εμπιστευτική υπό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζεται. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που i. είναι ήδη γνωστές από το συμβαλλόμενο μέρος αποδέκτη πριν τη διάθεση ή χρήση του Συστήματος Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi• ii. δημοσιοποιούνται χωρίς ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους αποδέκτη• iii. αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από το συμβαλλόμενο μέρος αποδέκτη• iv. δόθηκαν νόμιμα στο συμβαλλόμενο μέρος αποδέκτη από κάποιο τρίτο• ή v. απαιτείται από το νόμο να δημοσιοποιηθούν από συμβαλλόμενο μέρος αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι το συμβαλλόμενο μέρος αποδέκτη θα δώσει στο συμβαλλόμενο μέρος που δημοσιοποιεί γραπτή συγκατάθεση αυτής της απαίτησης πριν τη δημοσιοποίηση, έτσι ώστε το συμβαλλόμενο μέρος που δημοσιοποιεί να μπορεί να αναζητήσει εντολή προστασίας ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση.

7.2 Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο θα λάβει εύλογα μέτρα προφύλαξης ώστε να προστατέψει το απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών• τέτοια μέτρα προφύλαξης πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου περιοριστικά με τα μετρά που λαμβάνει προκειμένου να προστατέψει τις δικές του Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε υπαλλήλους οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας με περιεχόμενο παρόμοιο με τη διάταξη του παρόντος, πριν από τη δημοσιοποίηση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.

7.3 Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μεταβιβάζονται στην eKomi θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης και τους σχετικούς σκοπούς όπως πρόληψη απάτης, αποθήκευση, κρυπτογράφηση και χρήση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά δεν θα κοινοποιούνται με ανεξάρτητους τρίτους. Η eKomi δηλώνει και εγγυάται ότι αυτή η συγκέντρωση, πρόσβαση, χρήση, αποθήκευση, διάθεση και δημοσιοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων συμμορφώνεται και θα συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ΗΠΑ.

8. Συμβατική Ρήτρα και Τερματισμός

8.1. Η σύμβαση ολοκληρώνεται μόλις η Εταιρεία έχει υπογράψει και αποστείλει τη Φόρμα Παραγγελίας στην eKomi και συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις δια του παρόντος. Η ημερομηνία υπογραφής στη Φόρμα Παραγγελίας από την Εταιρεία καθορίζει την έναρξη της σύμβασης. Η συμβατική ρήτρα και η υποχρέωση πληρωμής ξεκινά με την ολοκλήρωση της τεχνικής υλοποίησης (δυνατότητα των Τελικών Χρηστών να αφήνουν Αξιολογήσεις & Κριτικές), ή, το αργότερο, τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της σύμβασης για υπηρεσίες όπως παραγγέλθηκαν από την Εταιρεία. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει στην eKomi μια γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση. Εάν η εφαρμογή δεν είναι εφικτή εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την έναρξη της σύμβασης, και όχι λόγω υπαιτιότητας της eKomi, τότε η υποχρέωση πληρωμής θα ξεκινά τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της σύμβασης. Εάν η εταιρεία επιθυμεί να ξεκινήσει την περίοδο εφαρμογής σε διαφορετική ημερομηνία από την έναρξη της σύμβασης, αυτό πρέπει να καταστεί σαφές και γραπτώς στη Φόρμα Παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, η υποχρέωση πληρωμής θα ξεκινά με την ολοκλήρωση της τεχνικής εφαρμογής (δυνατότητα των Τελικών Χρηστών να αφήνουν Αξιολογήσεις & Κριτικές) και το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της περιόδου εφαρμογής.

8.2. Η ελάχιστη διάρκεια σύμβασης για επί πληρωμή υπηρεσίες της eKomi είναι 12 μήνες. Η σύμβαση μπορεί να τερματιστεί κατόπιν ειδοποίησης τουλάχιστον 30 ημέρες πριν το τέλος διάρκειας της σύμβασης. Αν η σύμβαση δεν τερματιστεί εντός της συγκεκριμένης περιόδου, η διάρκεια της σύμβασης θα παραταθεί αυτομάτως για 12 μήνες σε κάθε περίπτωση. Οι ειδοποιήσεις τερματισμού πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικών στα κεντρικά γραφεία της eKomi στις ΗΠΑ “eKomi Inc., 9107 Wilshire Blvd. | Suite 450, Beverly Hills, CA 90210” ή μέσω email στη διεύθυνση “cancellation@ekomi-us.com”. Το δικαίωμα για έκτακτο τερματισμό της σύμβασης χωρίς προειδοποίηση για τα αίτια δεν θίγεται. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αιτία για έκτακτο τερματισμό από την eKomi υφίσταται εάν η Εταιρεία παραβιάσει τα καθήκοντα της όπως ορίζεται στα τμήματα 4 και 5 ή καθυστερήσει την πληρωμή τουλάχιστον δύο μηνιαίων δόσεων Σε περίπτωση έκτακτου τερματισμού από την eKomi, οποιοδήποτε ανεξόφλητο ποσό μέχρι το τέλος περιόδου της σύμβασης θα είναι άμεσα πληρωτέο για το συνολικό ποσό.

9. Τιμές, Χρεώσεις και Επιλογές Πληρωμής

9.1. Με την έναρξη του χρεώσιμου χρόνου της σύμβασης, η Εταιρεία θα πληρώσει τα τέλη χρήσης σύμφωνα με το γραπτώς συμφωνηθέν εύρος της παραγγελθείσας υπηρεσίας eKomi σύμφωνα με τη συμφωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Εταιρείας και της eKomi. Η Πληρωμή των τελών πρέπει να διευθετηθεί στις ή μέχρι την συμφωνηθείσα προθεσμία η οποία αναγράφεται στο τιμολόγιο. Όλες οι τροποποιήσεις λογισμικού, οι εκ νέου εφαρμογές ή οποιαδήποτε ρύθμιση στην εγκατάσταση των υπηρεσιών της eKomi για την Εταιρεία, για τις οποίες δεν ευθύνεται η eKomi, πρέπει να πληρωθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα χρεώσεων. Όταν γίνει υπέρβαση του συμφωνηθέντος όγκου συναλλαγών, η εταιρεία θα πληρώσει με χρέωση βάσει του όγκου σύμφωνα με το γραπτώς συμφωνηθέν εύρος της παραγγελθείσας υπηρεσίας eKomi, η οποία θα τιμολογηθεί τον ερχόμενο μήνα με ξεχωριστό τιμολόγιο. Αυτό ισχύει επίσης για εταιρείες οι οποίες έχουν συμφωνήσει για ετήσια προκαταβολική πληρωμή. Το ποσό της μηνιαίας χρέωσης χρήσης και του όγκου συναλλαγών θα εξαρτάται μόνο από τις συμφωνηθείσες μηνιαίες χρεώσεις παραγγελίας οι οποίες υποβλήθηκαν γραπτώς στο συμφωνηθέν εύρος της παραγγελθείσας υπηρεσίας eKomi σύμφωνα με τη συμφωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Εταιρείας και της eKomi.

9.2 Για να μειώσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, η eKomi διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την επιλογή των δυνατοτήτων πληρωμής.

9.3. Η εξόφληση του τιμολογίου χρέωσης για την εγκατάσταση θα πραγματοποιείται κατόπιν παραλαβής σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που περιγράφονται στο τιμολόγιο. Το ίδιο ισχύει για την μηνιαία χρέωση χρήσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά γραπτώς. Σημασία έχει μόνο ο χρόνος κατά τον οποίο λαμβάνεται η πληρωμή. Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνηθείσα ετήσια πληρωμή όπως περιγράφεται στο τμήμα 9.1, το ετήσιο τιμολόγιο θα εξοφλείται κατά την παραλαβή σύμφωνα με τους όρους πληρωμής όπως αυτοί αναγράφονται στο τιμολόγιο. Το ίδιο ισχύει και για τις χρεώσεις που βασίζονται στον όγκο όπως επίσης και για οποιεσδήποτε δηλωμένες χρεώσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης όπως περιγράφονται στο τμήμα 9.1.

9.4. Η eKomi ρητώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος, για λόγους μη πληρωμής από την Εταιρεία, να τερματίσει το προφίλ αξιολόγησης της Εταιρείας και να διακόψει τις υπηρεσίες της.

9.5. Το δικαίωμα της Εταιρείας να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της eKomi δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο με άμεση εφαρμογή, σε περίπτωση έκτακτης ακύρωσης από την eKomi.

10. Εγγύηση, Ευθύνη και Αποζημίωση

10.1. Εγγύηση. Η eKomi εγγυάται ότι το Σύστημα Ανατροφοδότησης Πελατών της eKomi και/ή σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι πνευματική ιδιοκτησία της eKomi και ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

10.2 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟΜΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Η ΕΚΟΜΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ, ΣΙΩΠΗΡΑ, ΝΟΜΙΚΑ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΟΜΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟΜΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ”. Η ΕΚΟΜΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΟΜΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Η ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΚΟΜΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ.

10.3. Ευθύνη. Η eKomi είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες οι οποίες προξενούνται από υπάλληλο ή υπαλλήλους της παγκοσμίως ή από βαριά αμέλεια.

10.4. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, Η ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟΜΙ Η ΠΑΡΕΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΟΜΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΚΟΜΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΤΩΣΗ Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΙΚΕΣ. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΟΜΙ Η ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΚΟΜΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

10.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΑΡΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΚΟΜΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ Η ΕΞΟΦΘΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

10.6. Αποκατάσταση ζημίας από την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα πρέπει να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάσσει την eKomi από και ενάντια σε κάθε και για οποιεσδήποτε ζημίες, ευθύνες, κόστη και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων) που σχετίζονται με οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή, διεκδίκηση ή διαδικασία που πραγματοποιήθηκε, επήλθε ή απειλήθηκε από τρίτους κατά της eKomi που προκύπτει από ή σχετικά με οποιαδήποτε αθέτηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

10.7. Αποκατάσταση ζημίας από την eKomi. Η eKomi Εταιρεία θα πρέπει να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάσσει την Εταιρεία από και ενάντια σε κάθε και για οποιεσδήποτε ζημίες, ευθύνες, κόστη και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων) που σχετίζονται με οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή, διεκδίκηση ή διαδικασία που πραγματοποιήθηκε, επήλθε ή απειλήθηκε από τρίτους κατά της Εταιρείας που προκύπτει από ή σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη αθέτηση των αντιπροσωπεύσεων και εγγυήσεων του παρόντος τμήματος 10.

10.8. Οι υποχρεώσεις αποκατάστασης ζημίας στο παρόν τμήμα 10 είναι ενδεχόμενα για το αποζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος

i. με την παροχή έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης προς το αποζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος, ii. με την παροχή εύλογης συνεργασίας προς υπεράσπιση και όλων των σχετικών διαπραγματεύσεων διακανονισμού προς το αποζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος, και iii. με την αποδοχή ότι το αποζημιωθέν συμβαλλόμενο μέρος θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο στη δικαστική αγωγή ή το διακανονισμό μιας τέτοιας απαίτησης.

11. Τελικές Διατάξεις

11.1. Το μέρος της δωσιδικίας για οποιεσδήποτε διαφωνίες που απορρέουν από την επιχειρηματική σχέση μεταξύ της eKomi και της Εταιρείας είναι το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

11.2. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους Νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διενέξεις/επιλογή των νομοθετικών διατάξεων οποιασδήποτε δωσιδικίας.

11.3. Κάθε διάταξη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι διαχωρίσιμη από όλες τις άλλες διατάξεις και εάν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη ή ακυρωθεί, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ και θα εφαρμόζονται καθ’ ολοκληρίαν. Εάν μία ρήτρα είναι άκυρη ή ακυρωθεί, αυτή πρέπει να αντικατασταθεί με μια έγκυρη ρήτρα η οποία προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο το νόημα και τον σκοπό της μη έγκυρης ρήτρας.

11.4. Οποιεσδήποτε δηλώσεις και καταγγελίες όσον αφορά τη σύμβαση είναι έγκυρες μόνο εάν λαμβάνονται γραπτώς.

11.5. Η eKomi θα ενημερώνει την Εταιρεία γραπτώς σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Αυτές οι αλλαγές θεωρούνται ότι επιβεβαιώνονται από την Εταιρεία εκτός εάν η Εταιρεία διαφωνήσει γραπτώς. Η eKomi θα ενημερώσει ρητώς την Εταιρεία σχετικά με αυτό το δικαίωμα διαφωνίας. Για να διαφωνήσει αποτελεσματικά, η Εταιρεία πρέπει να ενημερώσει την eKomi γραπτώς εντός δύο εβδομάδων.